Actualidad y noticias

09/02/2018
Estatuto dos traballadores: REDUCIÓNS DE XORNADA POR COIDADO DE FAMILIARES

O Estatuto dos Traballadores establece o dereito dos traballadores a unha redución da xornada, de traballo diaria, coa diminución proporcional do salario entre, polo menos, un oitavo e un máximo da metade da duración daquela, nos seguintes casos:

  A. Quen por razóns de garda legal teña ao seu coidado directo algún menor de 12 anos.

  B. Quen por razóns de garda legal teña ao seu coidado directo a unha persoa con discapacidade que non            desempeñeunha actividade retribuída.

  C. Quen precise encargarse do coidado directo dun familiar, ata o 2º grao de consanguinidade ou afinidade, que por razóns de idade, accidente ou enfermidade non poida valerse en por si, e que non desempeñe        actividade retribuída.


Documentos adxuntos a este artigo: REDUCIÓNS DE XORNADA POR COIDADO DE FAMILIARES  
FETE-UGT Galicia - 2014
Páxinas web Galicia