Actualidad y noticias

14/02/2018
CONVOCATORIA VINDEIRA MESA SECTORIAL DOCENTE NON UNIVERSITARIA

martes 20 de febreiro ás 10:30 horas convócase Mesa Sectorial Docente Non Universitaria coa seguinte Ordee do Día:

1. Aprobación, se procede, das actas dasa sesións do 24 de outubro de 2017 e do 6 de f ebreiro de 2018.

2. Proxecto de orde pola que se convoca procedemento de acceso o corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música.

3. Proxecto de orde pola que se convoca concurso de méritos específicos entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de peroal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería.

4. Rogos e preguntas.


Documentos adxuntos a este artigo: Orde_prazas_sometidas_convenio   Proxecto_orde_cáttedras  
FETE-UGT Galicia - 2014
Páxinas web Galicia