Actualidad y noticias

16/03/2018
CONVOCATORIA VINDEIRA MESA SECTORIAL

Impresentable e perversora da negociación. Así calificamos dende a FeSP-UGT a convocatoria da orde do día da Mesa Sectorial do próximo día  20 de marzo. Convocatoria que ten 11 puntos na orde do día e na que se tratan os aspectos que abaixo sinalamos. A convocatoria vese agravada co envío de borradores a última hora. A Consellería ten que plantexarse este xeito de organizar o traballo e deixar de menosprezar o traballo que fan os representantes do profesorado. FeSP-UGT, ANPE E CCOO  presentamos un escrito de queixa formal o pasado venres, solicitando unha modificación na orde do día. Orde do día que vos pasamos a continuación:

1) Aprobación, se proced de Acta anterior.

2) Proxecto de orde pola que se convoca concurso de méritos para Dirección dos centros docentes públicos.

3) Proxecto de orde pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira o en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente.

4) Instruccións sobre uso fraccionado da situación de excedencia voluntaria por coidado de familiares

5) Anteproxecto de Decreto polo que se establece o currículo dos diferentes niveis das ensinanzas de Réxime Especial.

6) Anteproxecto de Decreto polo que establece o currículo do ciclo de técnico deportivo superior en Piragúismo.

7) Proxecto de orde polo que se regulan aspectos relativos á organización das materias de bacharelato establecido no Decreto 86/20015, do 25 de xuño.

8) Proxecto de orde pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado ano 2018.

9) Proxecto de orde PIALE

10) Licenzas de formación

11) Rogos e Preguntas

FETE-UGT Galicia - 2014
Páxinas web Galicia