Actualidad y noticias

22/03/2018
PUBLICADA A CONVOCATORIA DE OPOSICIÓNS DE ENSINO 2018

 

O mércores 21 de marzo de 2018  publicouse no Diario Oficial de Galicia a convocatoria de oposición docentes 2018: ORDE do 14 de marzo de 2018 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas o ciais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres, e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia.

PRAZO DE PRESENTACIÓN: desde o xoves 22 de marzo  ata o  venres 13 de abril.

MODALIDADE DE PRESENTACIÓN: As solicitudes deberán cubrirse na páxina web da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos 

https://www.edu.xunta.es/oposicions

e presentarse obrigatoriamente por medios electrónicos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal coas opción electrónicas de DNI electrónico, Certificado Dixital ou Chave 365.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA A INSCRICIÓN:

Mestrado de Profesorado de Secundaria  ou CAP: de ter participado nas últimas 4 convocatorias de Galicia ou de premer a casilla para que a Consellería comprobe os teus datos, estás exento de entregalo.

CELGA 4: de ter participado nas últimas 4 convocatorias de Galicia estás exento de entregalo.

Certificado Negativo do Rexistro de Delitos Sexuais: de premer a casilla para que a Consellería comprobe os teus datos, estás exento de entregalo.

Documentación acreditativa do español; no caso de persoas que non púan a nacionalidade e non teñan coma lingua oficial o español.

Documentación xustificativa da exención ou bonificación das taxas.

Documentación acreditativa da discapacidade que xustifique a necesidade da adaptación, para o persoal aspirante que solicite a adaptación de tempo e medios.

Documentación identificativa para o persoal aspirante que non teña a nacionalidade española.

Non é necesario achegar nin a titulación alegada, nin a documentación acreditativa de posuír a formación pedagóxica e didáctica ou o coñecemento do galego ou castelán, no caso daquelas persoas que xa o fixeran nos procedementos selectivos convocados pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, polas Ordes do 17 de marzo de 2014, 11 de marzo de 2015, 4 de abril de 2016 ou 7 de abril de 2017 (salvo no caso de que a persoa interesada non outorgue consentimento expreso para que sexan consultados)

 

MESTRES

ENTREGAR O TÍTULO

ESCANEADO

ENTREGAR A CERTIFICACIÓN ACADÉMICA ESCANEADA

E. INFANTIL

SI

NON

E. PRIMARIA

SI

SI, no caso de Graos ou de Profesorado en Educación Xeral Básica

AL

SI

SI, no caso de Graos

PT

SI

SI, no caso de Graos

MÚSICA

SI

SI, no caso de Graos

L.E. INGLÉS

SI

SI, no caso de Graos ou de Profesorado en Educación Xeral Básica

L.E. FRANCÉS

SI

SI, no caso de Graos ou de Profesorado en Educación Xeral Básica

E. FÍSICA

SI

SI, no caso de Graos

 

 

NON TES QUE ACHEGAR NADA; se xa o  entregaches nas últimas 4 convocatorias de Galicia ou de premer a casilla para que a Consellería comprobe os teus datos, estás exento de entregalo

 

 


PROFESORADO DE ENSINO

SECUNDARIO

E

PROFESORADO TÉCNICO DE

FORMACIÓN PROFESIONAL

SISI, no caso de Graos

 

 

TEÑO QUE ENTREGAR O TÍTULO ESCANEADO?

NON; se xa o  entregaches nas últimas 4 convocatorias de Galicia ou de premer a casilla para que a Consellería comprobe os teus datos, estás exento de entregalo.

SI, aínda que o tiveras presentado nas últimas 4 convocatorias, se posúes unha titulación ou enxeñería nas que se requira unha especialidade para formar parte das listas de substitucións

 

 

EN CASO DE DÚBIDA CHÁMANOS!!!

 

 

 


Documentos adxuntos a este artigo: CONVOCATORIA   NOVAS ENSINO 23 MARZO  
FETE-UGT Galicia - 2014
Páxinas web Galicia